Các bài thuốc dan gian quý hiếm

Rau đắng là thay đổi nồng độ tiết tố tuyến giáp

Máy trợ thính Hoa Đà

Hiệu quá tương đối của dịch chiết 3 dược tháo lên sự thay đổi nồng độ nội tiết tố tuyến giáp ở chuột đực:

Nguxri ta dùng dịch chiết của 3 cây rau Đắng nồng độ 200 mg/kg, cây Bầu nâu (trái Quách = Aegle marmelos) 1 mg/kg và cây Lô hội (Aloe vera) 125 mg/ kg. Luợng T4 tăng 41% khi chuột uông dịch chiết rau Đắng nhung không tăng peroxyd hóa ở gan. Superoxid dismutase và catalase tăng. Do đó cây rau Đắng có tác dụng kích thích tuyến giáp trạng và có thể dùng rau Đắng để trị bệnh suy tuyến giáp, trong khi cây Lô hội có tác dụng ngưọc lại, có thể dùng Lô hội để trị bệnh cuờng giáp. (Đơn vị nghiền cứu tuyến giáp Đại học sinh học Ân Độ, J. Ethnopharmacology 7/2002).